Aannamebeleid

Mooi dat u overweegt om uw kind bij Auryn op school te laten gaan. We hanteren een weloverwogen aannamebeleid, dat doen we omdat wij het belangrijk vinden dat school- en thuissituatie voor een kind op elkaar aansluiten. Tevens menen wij dat voor het vormen van een gezonde, sprankelende (school)gemeenschap verbinding nodig is, tussen leerkracht en kind, maar ook tussen ouders en leerkrachten.

We zijn ons ervan bewust dat we met de inschrijving op een leeftijd van drie jaar sterk afwijken van wat op andere scholen gebruikelijk is. We kiezen er echter bewust voor om het besluit pas dan te nemen als uw kind qua ontwikkeling in de  kleuterleeftijd komt. Immers willen we zorgvuldig kunnen onderzoeken of onze school en uw kind bij elkaar passen. U heeft wel de mogelijkheid uw kind vroeger op een lijst te plaatsen, bijvoorbeeld bij een kennismakingsmiddag (zie hieronder).

De stappen die we samen met u doorlopen:

Voor een gezonde en sprankelende (school)gemeenschap is verbinding nodig tussen leerkracht en kind, maar ook tussen ouders en leerkrachten.

 1. Voordat we het eerste gesprek voeren, verwachten wij van u dat u eerst aan een van de kennismakingsmiddagen heeft deelgenomen. (zie agenda)
  U krijgt hierdoor een indruk van onze werkwijze en wat u en uw kind bij ons kunnen verwachten, maar ook wat u niet kunt verwachten. Is uw indruk positief, kunt u uw belangstelling via een email kenbaar maken.
 2. Nadat u een kennismakingsmiddag heeft bezocht, maakt u een afspraak voor een eerste gesprek. Dit kan op zijn vroegst als uw kind zijn derde verjaardag gevierd heeft. U komt samen met uw kind en voert dit eerste gesprek met de toekomstige leerkracht van uw kind.
  Dit schept voor ons allen de mogelijkheid een eerste bescheiden indruk van elkaar te krijgen. We bespreken dan voornamelijk praktische zaken, u kunt vragen stellen en er vindt een korte rondleiding door de school plaats.
 3. Indien gewenst krijgt u onze schoolgids en een inschrijfformulier mee. Heeft u de intentie om uw kind op onze school te laten beginnen, vragen we u om het ingevulde en ondertekende formulier binnen 14 dagen terug te sturen. De school tekent dit formulier ook en daarmee is u kind bij ons aangemeld.
 4. Het tweede gesprek vindt plaats wanneer uw kind ongeveer 3 ½ jaar oud is. Hiervan is de intentie om de mogelijkheid te scheppen tot een diepere verbinding tussen gezin en school, en tevens tussen kind en leerkracht.
  Kort voor dit tweede gesprek ontvangt u van ons een formulier waarin we vragen geformuleerd hebben m.b.t. de biografie van uw kind en zijn plek in het gezin. Wij verwachten dit formulier het liefst één week voor dat het gesprek plaats vindt retour. Bij voorkeur nemen beide ouders/verzorgers deel aan dit gesprek. Uw kind is bij dit gesprek niet aanwezig.In dit gesprek staat centraal:
  ◦ Kennismaking ouders/leerkracht: vanuit wederzijds interesse geven de ouders een korte schets van hun biografie, de leerkracht doet dit ook.
  ◦ Kennismaking met de biografie van het kind
  ◦ Welke vraag heeft u aan onze school voor uw kind?
  ◦ Verder bespreken we wat wij als school van u als ouder verwachten.
  Dit betreft niet alleen bepaalde opgaven waar we ouders graag bij betrekken, maar ook gezamenlijke scholing. Hierbij willen wij als leerkracht samen met de ouders aan een stabiele schoolgemeenschap rondom de kinderen bouwen.

Uw kind begint op school

U kunt ervoor kiezen om uw kleuter langzaam te laten wennen aan de kleuterklas. Er bestaat de mogelijkheid om een kind enkele keren voor een (halve) dag op bezoek te laten komen in de klas. De leerkracht zal met u afspraken erover maken, hoe vaak dit gebeurt en of/wanneer u ook in de klas kan blijven. Op de eerste officiële dag gaat u samen met alle andere ouders naar buiten. Tranen en afscheidspijn, meestal eventjes, zijn normaal en een teken van een gezond hechtingsproces.

Procedure zij-instroom (kleuters t/m klas 6)

Wanneer uw kind later in de kleuterklas of in een onderbouwklas instroomt, volgen we in principe dezelfde procedure.

 • In geval van urgentie kan de leerkracht ervoor kiezen dat afgeweken wordt van onze eis om eerst een infomiddag/avond bij te wonen. Deze informatiemiddag wordt wel zo spoedig mogelijk, d.w.z. op de eerst volgende mogelijkheid, alsnog bezocht.
 • Tussen het eerste en het tweede gesprek liggen maximaal twee weken. Beide gesprekken worden door de klassenleerkracht en een collega gevoerd. Bij zij-instromers voeren wij een ‘vier-ogen-beleid’.
 • In het eerste gesprek staat de redenen voor een schoolwissel centraal. Ook nemen we, liefst met u toestemming contact op met de leerkracht van de vorige school. Immers willen we de werkelijk passende plek vinden voor uw kind.
 • Als de leerkracht principieel positief is over een aanname van uw kind, mag het kind (tussen gesprek 1 en 2) een dag meedoen in de nieuwe klas om zelf ook een indruk te krijgen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw kind meerdere dagen mee te laten doen in de klas.
 • Nadat uw kind zes weken op school zit, vindt er een evaluatiegesprek plaats.