Een Waldorfschool in Zutphen

Het is gelukt!
Op 21 augustus zijn wij als kersverse school gestart. Auryn zal dit schooljaar lesgeven aan minimaal 95 leerlingen in twee kleuterklassen (groep 1 & 2) en klas 1, 2 en 3 (groep 3, 4 & 5). De belangstelling is groot, daarom overwegen we om een derde kleuterklas te starten.

Het initiatief van Auryn [uitspraak: Aurien] is ontstaan vanuit een groep leerkrachten, die de noodzaak voelen voor waarachtig, authentiek en kunstzinnig onderwijs. Voorwaarde hiervoor is de grootst mogelijke vrijheid voor de leerkrachten om het onderwijs naar eigen pedagogisch inzicht vorm te kunnen geven. We zijn een bekostigde school en ontvangen de gebruikelijke subsidie vanuit de overheid.

Op deze webpagina nemen we je mee in onze visie en intentie voor het Vrije Leerkrachten College Auryn. Je vindt hier informatie over de ontwikkeling van de school en de doelen die we onszelf hebben gesteld.

Omdat we als school jong en in ontwikkeling zijn, staat nog niet alles vast. De webpagina zal zich, net als de school zelf, steeds verder ontwikkelen. Ook kan het gebeuren, dat je ergens een link tegenkomt, maar dat de inhoud nog ontbreekt. Dit kun je dan als een nog niet uitgewerkte intentie opvatten. Net zo goed kan je bij je volgend bezoek hier en daar nieuwe thema’s tegenkomen. Dus vaker kijken is zeker de moeite waard…

 

Een kiem die tot bloei komt

Bij Auryn willen we alle noodzakelijk voorwaarden scheppen om de kiem, die in jouw kind leeft, tot groei te laten komen. Opdat het zich kan ontwikkelen tot een autonoom handelend en creatief-zelfstandig denkend mens.

Wij zijn ervan overtuigd dat jonge mensen zich het beste kunnen ontwikkelen, als ze daarvoor een rijk aanbod en voldoende tijd krijgen. Een bloem groeit ook niet harder als we eraan trekken, maar volgt haar eigen ritme en dat gunnen we ook jouw kind. Wij hebben groot vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Door een breed onderwijsaanbod, waarin kinderen worden uitgenodigd om spelend en kunstzinnig de leerstof te ontdekken, ontstaat er een gezond, intrinsiek verlangen om te leren. Het is aan ons pedagogen om deze honger naar het leren waar te nemen en te voeden op een manier die aansluit op de belevingswereld van het kind.

Als volwassenen zijn we de voorbeelden, waaraan het kind zich oriënteert. Dit zijn aanvankelijk vooral de ouders, maar wanneer het kind ouder wordt, zullen de leerkrachten hierbij een toenemende voorbeeldrol gaan vervullen.
Dit betekent dat ook wij als leerkrachtencollege een ontwikkelingsweg gaan en ons zullen blijven scholen. Zo leven we de kinderen voor dat je als mens altijd lerend bent.

 

Hoe doen wij dit bij Auryn?

De ontwikkeling van jouw kind staat bij ons centraal, niet de eisen van de overheid, niet de wensen en belangen vanuit de economie.

Om dit te kunnen waarborgen is de vrijheid van de leerkrachten, om vanuit eigen pedagogisch inzicht te kunnen handelen, van essentieel belang. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat binnen de school Auryn de leerkrachten de hoogste autoriteit vormen en ons bestuur een dienend bestuur is.

We zijn een “normaal” bekostigde school (dus niet particulier/B3) en worden door de overheid bekostigd. Aan bekostiging zijn een aantal voorwaarde verbonden, die we uiteraard vervullen. Daarvan ongedeerd blijft ons doel om de grootst mogelijke ruimte te creëren om waarachtig onderwijs te bieden binnen de regels die er zijn. De compromissen, die we zullen moeten maken, zijn dus altijd slechts een middel om ons doel te bereiken.

We zien in de samenleving een groeiende wens naar echte verbindingen. Mensen willen deel uitmaken van een gemeenschap, waarin zij met hun vaardigheden, capaciteiten en behoeftes geaccepteerd en gewaardeerd worden. Daarom werken we aan een gezond sociaal klimaat, niet alleen binnen de leerlingenpopulatie, maar ook tussen alle mensen die bij de opvoeding betrokken zijn.

 

Onze bron

“Wie zijn bron uit het oog verliest, zal in het heden dwalen en zijn doel niet vinden.”

Op Auryn geven we onderwijs geïnspireerd vanuit de Waldorfpedagogiek. De ‘Algemene menskunde’ van Rudolf Steiner vormt de basis voor ons pedagogisch handelen. Binnen onze schoolgemeenschap werken we vanuit het bewustzijn dat we als mens verbonden zijn met twee werelden: de geestelijke, spirituele wereld én de materiële, zichtbare wereld.
Deze gedachte vormt voor ons een belangrijke inspiratiebron. Daarom zien we een kind dan ook niet als een onbeschreven blad of een leeg vat wat gevuld moet worden, maar als een uniek wezen met een eigen weg en een eigen opgave in de wereld.

Lees hier meer over…

Waarachtig onderwijs

Volwassenen zijn de voorbeelden waaraan het opgroeiende kind zich oriënteert. Dit zijn aanvankelijk vooral de ouders, maar wanneer het kind ouder wordt, zal de leerkracht hierbij een toenemende voorbeeldrol gaan vervullen.
Welk voorbeeld geeft een leerkracht wanneer deze in zijn onderwijs orders uitvoert waar hij zelf niet achter kan staan? Of lesinhoud overbrengt die hij zinloos vindt of waarvan hij denkt dat ze een geheel ander doel dienen?
De pedagogische vrijheid van de leerkrachten is een noodzakelijke voorwaarde voor waarachtig onderwijs.

Lees hier meer over…

De leerkracht is het boek

Waarvoor staat eigenlijk het ‘kunstzinnig onderwijs’ op een Waldorfschool? Het gaat hierbij niet om de vele creatieve vakken zoals schilderen, boetseren, handwerken en muziek (dat zijn de kunstvakken), maar om het kunstzinnig vorm geven van het gehele onderwijs, in de zin van zelf scheppend bezig zijn. Bij een (digitale) kant-en-klare methode vindt dit proces niet plaats – noch bij de leerling noch bij de leerkracht.
Wij ontkennen niet dat methodes qua didactische opbouw soms uitstekend in elkaar zitten. Maar op Auryn werken we vanuit het principe ‘de leerkracht is het boek’. We maken bewust géén structureel gebruik van lesmethodes.

Lees hier meer over…

Digitale leermiddelen

In de eerste levensjaren zijn kinderen vooral bezig om hun motoriek en taal te ontwikkelen en daarbij mentale en sociale processen te leren kennen. Dit doen kinderen vooral met behulp van zintuiglijke, echte ervaringen. Door fysieke oefening in spel en kunst, intensief verbaal contact met mensen, en veel bezigheden om de eigen fantasie van het kind te prikkelen, worden verbindingen in de hersenen aangelegd, de zogenaamde synapsen. Deze zijn bepalend voor het verdere leven en vormen de basis voor de cognitieve ontwikkeling.
Ontwikkelingen verlopen in een bepaalde volgorde, zo moet een kind eerst stevig leren lopen, voordat het zich op de fiets of skeelers voortbeweegt. Hetzelfde geldt in het leerproces: Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen dat lezen en schrijven worden aangeleerd met behulp van analoge middelen…

Lees hier meer over…

Schoolgemeenschap

De school als veilige haven, de leerkracht als rots in de branding.
Maar ook: De school als levendige jaarmarkt met de leerkracht als boeiende tovenaar.
En ook: De school als sociale leerplaats, voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Vroeger was een school een plek, waar je als kind heen ging om te leren – van de meester of de juf, die het beter wist dan jij. Tegenwoordig kijken we met een andere blik naar kinderen en de kinderlijke ontwikkeling. Maar ondanks allerlei vernieuwende ideeën binnen het onderwijs, blijven scholen vaak een levenswereld op zich, ergens toch gescheiden van het overige leven van het kind.
Op Auryn streven we ernaar om de ‘wereld van de school’ en de ‘wereld van de familie’ op een natuurlijke….

Lees hier meer over…

Vrijheid van onderwijs

Om ons onderwijs voor veel kinderen toegankelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om ons vanuit de overheid te laten subsidiëren. Dit brengt echter meer regels met zich mee, dan bij ongesubsidieerde scholen het geval is, de zogenaamde staatsvrije scholen. Dit is in onze regio bijvoorbeeld School de Hofakker.
Toch nemen we in het vormgeven van ons onderwijs zoveel ruimte in als de wet ons toestaat. En er ís best veel ruimte, zoals in de brochure van de onderwijsinspectie te lezen is – Ruimte in regels.
Wij willen als college moedig en creatief zijn om deze ruimte te nemen. Zo kunnen we in grote mate onze vrijheid van onderwijs verzorgen.
Het is echter niet alleen de overheid die zich in toenemende mate permitteert steeds meer voorschriften uit te vaardigen…

Lees hier meer over…